تذکره عرفا
یادنامه صالح
یادنامه صالح
هیات تحریریه کتابخانه حسینیه امیر سلیمانی
400,000
یادنامه نور
یادنامه نور
هیات تحریریه انتشارات حقیقت
480,000