مشخصات کتاب
سید حیدر آملی
  • عنوان: سید حیدر آملی
  • نویسنده: هانری کربن
  • مترجم: نوذر آقاخانی
  • ویراستار: محمد کوکب
  • قیمت: 450,000 ریال
  • تعداد صفحه: 202+ده
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1388
  • رده بندی ها: تذکره عرفا

شرح:«سیدحیدر آملی» از چهره‌های مهم قرن هشتم هجری است. امروزه با شناخت برخی از آثار وی می‌توان گفت که آثار او فلسفه، کلام و عرفان قرن خود را تحت تاثیر قرار داده‌اند. نزد سیدحیدر، تمامی حکمت وجود، مفهوم توحید در دو وجه ظاهری و باطنی آن، آموزة اسماء الهی و مظاهرش و نیز تمامی امام‌شناسی، همه، ادامه‌دهنده و توسعه‌دهندة آموزه‌های ابن‌عربی است. آثار وی مهم‌ترین نقش را در ادغام تفکر ابن‌عربی با تشیع داشته‌اند. بدین‌صورت که تشیع، داشته‌ها و باورهای خود را در تفکر ابن عربی می‌یابد. کتاب حاضر ترجمة دو بخش مستقل از دو کتاب از «هانری کربن»، فیلسوف، ایران‌شناس و اسلام‌شناس شهیر فرانسوی قرن بیستم، است. مقالة اول، ترجمة فصل اول کتاب چهارم (با عنوان تشیع و تصوف) از جلد سوم «اندر اسلام ایرانی» و مقاله دوم ترجمة فصل دوم کتاب «معبد و مشاهده» است. کربن در بخش اول به افکار، آثار و آراء سیدحیدر می‌پردازد و در بخش دوم علم میزان را شرح می‌دهد که از ارکان جهان‌شناسی عرفان و از مباحث اصلی آراء این عارف شیعی است. وی جدول‌هایی را که سیدحیدر آملی در این باره ترسیم کرده، شرح داده و رموز مبهم آن را بازمی‌گشاید. در این بخش کربن نگرش تطبیقی خود را در مطالعات عرفانی نیز نشان می‌دهد.