مشخصات کتاب
مقایسه انسان فرهمند در شاهنامه با ولی در مثنوی
  • عنوان: مقایسه انسان فرهمند در شاهنامه با ولی در مثنوی
  • نویسنده: معصومه امین دهقان
  • قیمت: 300,000 ریال
  • تعداد صفحه: 230
  • تعداد جلد: 1
  • سال نشر: 1383
  • رده بندی ها: تحقیقات عرفانی

شرح:واژه "فَرّ" از واژه‌هاى اصلى در ایران باستان است که قابل قیاس با مفهوم "ولایت" در عرفان اسلامى است. بدین ترتیب "انسان فرهمند" را نیز با مفهوم "ولى" مى توان مقایسه کرد. پژوهش حاضر بر این اساس بر پنج بخش استوار است؛ بخش اول درباره‌ی زندگی و مذهب فردوسی است که اشاره به فَرّ و انواع آن با توجه به اوستا و مقایسه شاهنامه فردوسى دارد. بخش دوم معرفی کیخسرو با شرح دوران زندگی و پادشاهی‌اش است. بخش سوم درباره‌ی ولایت و ولی در مکتب تشیع و تصوف با توجه به آیات قرآن ، احادیث و نظریات عرفا است. بخش چهارم زندگی و مذهب مولوی ، معرفی و بیان ویژگی‌های ولی در مثنوی است. بخش پنجم در دو فصل است که انسان فرهمند با ولی منطبق شده است.