کتاب > مجمع السعادات

توضیحات کتاب

مجمع السعادات شرح عرفانی بعضی از احادیث دشوار کتاب اصول کافی و مباحثی در باب آداب طریقت و تصوف است که جناب آقای حاج ملاسلطانمحمد گنابادی (سلطان علیشاه) آن را نگاشته‌اند. برخی فصول این کتاب عبارتند از: در بیان اصناف انسان، معرفت عقل، اطلاقات علم، وجوب بالذات، وجوب بودن خلفای الهی، ایمان و کفر، معامله با خدای تعالی شأنه، معاملات و مکاسبات، مناکحات، آداب خوردن و آشامیدن، آداب جامه و عمامه و کفش پوشیدن، و در بیان زیارات انبیاء و اوصیاء و علماء.

جزئیات کتاب

شماره 11204
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده حاج ملاسلطانمحمد گنابادی (سلطان علیشاه)
قیمت (تومان) موجود نیست